La lectura forma part de totes les matèries de l’Educació Secundària. Llegir en llengua i llegir en literatura, llegir en socials i en matemàtiques, llegir en química o en educació física. Deu consells per seleccionar lectures per a la secundària obligatòria. Deu consells perquè un centre d’Educació Secundària Obligatòria seleccione les lectures adequades per a totes les assignatures. Deu consells per diversificar el fet de llegir i implicar des del professor d’Educació Física, de Ciències de la Naturalesa o Ciències Socials fins al d’Educació Plàstica o de Música.

Com citar?

Lluch, G. (2010): «10 Consejos para seleccionar las lecturas. Secundaria». Con firma. Docentes. Madrid: Ministerio de Educación, Leer.es.

Slideshare

Visita el canal de Gemma Lluch