llibres-infantils

Quin lloc ocupa la LIJ en el cànon literari català?

llibres-infantils

 

El lloc de la literatura per a infants i joves en el sistema literari català mereix més d’una reflexió. Un exemple ja el vam comentar en l’article “De la literatura anglesa a la catalana: un canvi de circuit lector en el relat per a adolescents1 on, en parlar de la selecció captiva de la lectura recomanada a l’escola, recordàvem el qüestionari que la Institució de les Lletres Catalanes  va enviar, el 2010, a milers de persones per invitar-los a respondre sobre les obres i els autors de referència per a la tradició literària catalana.

Les preguntes s’agrupaven en set parts: una primera, de resposta espontània, i sis de resposta guiada, que són:

  1. Clàssics de la literatura catalana
  2. Literatura catalana actual
  3. Traducció
  4. Literatura i gènere
  5. Literatura infantil i juvenil i
  6. Literatura i educació.

 

Podem observar el lloc que ocupa la literatura per a infants i joves: se li atorga un estatus similar a traducció, gènere o educació. Però, a més, aquesta manera de presentar-la impossibilita que algunes obres o autors apareguen com a clàssics o com a literatura catalana.

Oriol Izquierdo en l’article “Les raons d’un qüestionari2 explica amb aquestes paraules per què van situar la literatura per a infants en català en aquest lloc:

Lleugerament a part és el cas de la literatura infantil i juvenil. Ha estat tradicionalment un dels “subgèneres” més potents en la nostra cultura, ja abans de Folch i Torres, però alhora aquest prefix acostuma a tenir connotacions despectives. No dubtem que alguns enquestats haurien incorporat aquestes obres naturalment en la resta de punts, però els hem volgut donar un tractament específic per convidar tots els participants a prendre consciència de la consideració que tenen envers les obres literàries infantils i juvenils.

Quina és la vostra opinió?

 

(1) Lluch, Gemma (2013): “De la literatura anglesa a la catalana: un canvi de circuit lector en el relat per a adolescents”, Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (18), 2013, p. 143-165.

(2) Izquierdo, O. (2010) “Les raons d’un qüestionari”, Cultura. El cànon literari i la transmissió de la tradició, 6, 86-103, Barcelona, Generalitat de Catalunya.

La foto és del lloc L’illa dels llibres.

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.