adolescents-fotoblogs-burset-sanchez-bloc-universitat-valencia-gemmalluch

Adolescents i fotoblogs

2013-10 Fotoblogs 

                                                        BURSET, Sílvia; SÁNCHEZ, Lydia (2009). «Adolescents i fotoblogs: la construcció de la identitat per mitjà  del joc» Digithum. N.º 11. UOC.

Les investigadores Sílvia Burset i Lydia Sánchez (2009) analitzen en aquest article la interacció dels adolescents i els fotoblogs.

Caracteritzen el format amb els trets següents:

–  És usat per joves de tretze a setze anys.

–  Està format a partir de dos llenguatges: l’escrit i el visual o amb missatges verboicònics que són construïts amb la imatge i la paraula.

La investigació mostra com l’usen els adolescents:

–  Per expressar-ne les idees, sentiments o fantasies.

–  Per explorar el seu jo interior a partir de les representacions, signes i símbols que es mostren a la interfície.

De fet, les autores afirmen que el fotoblog és

“alguna cosa més” que una for­ma de comunicació, perquè la seva funció principal no consisteix a transmetre informació, sinó a generar-la de manera creativa. Però l’anàlisi mostra que a l’adolescent no li interessa tant la comunicació com una forma de transmissió d’informació, sinó més aviat com a ritual: per mitjà dels discursos visuals de la interfície, l’adolescent s’identifica amb els seus iguals i hi comparteix creences, interessos i desitjos semblants.

Els adolescents troben en els mitjans de comunicació virtuals un context on poden crear signes d’identitat:

Els sistemes interactius han propiciat espais, més que de comunicació, de relació. A l’adolescent no li interessa tant la comunicació com a trans­missió d’informació, sinó com a ritual. En l’adolescència, els joves es volen erigir en protagonistes del seu entorn i el fotoblog els permet expressar la tristesa, l’alegria, l’esperança o la il·lusió amb la dramatúrgia que els ofereix el mitjà. Per mitjà dels discursos visuals, l’adolescent s’identifica amb els seus iguals i comparteix creences, interessos i desigs semblants.

01Les conclusions d’aquesta investigació coincideixen amb les de dos estudis que vam realitzar  sobre com els adolescents utilitzen els fòrums, els blogs o el Twitter per compartir lectura i alhora trobar una veu a través dels relats que els agraden, que ressenyen i que fan seus.

Per a més informació:

Sánchez García, S.; Lluch, G. i del Río Toledo, T. (2013). “La lectura al web 2.0. Estudi de cas: els blogs en el ‘Reto Delirium'”. @tic. Revista d’Innovació Educativa. (nº 10). DOi: 10.7203/attic.10.1783.

Lluch, G. i Acosta, M. (2012): «Conversaciones sobre lecturas en la Web 2.0: el caso de Laura Gallego. Análisis discursivo de conversaciones virtuales entre adolescentes», dins Diaz Armas, J. (ed.): Lecturas para el nuevo siglo: formación receptora y lector hipertextual. La Laguna: Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna.

Deixa un comentari

El teu correu electrònic no es publicarà.